20 - 03 - 2019

Патріотизм і Націоналізм

Національна ідея

Національна ідея за своєю Суттю - є ідеологією розвитку нації і держави. Як відомо, ідеологія - це мета, мотивація і оцінка діяльності, елемент суспільної свідомості, формула поведінки, відповідальність, схема розподілу власності, влади та інформації, правила взаємодії громадян, громадянського суспільства та владної і політичної еліти.

 

Таким чином, національна ідея є глобальною, всеохоплюючою і реалізується через національні інтереси у внутрішній і зовнішній політиці держави.

Усі ці ознаки, притаманні українському Звичаю, відтворені в Головних Нормах Звичаєвого Права українського народу.

 

Національна ідея - це і стратегія розвитку держави, і політична програма, і економічна політика, це і єдність духовності і моралі на основі менталітету народу.

Головна мета національної ідеї - це постійне зростання добробуту нації, забезпечення і збереження умов для розвитку майбутнього покоління на основі своєї державності, економічної самодостатності, культури, мови, духовності, освіченості.

Особливості і ознаки української нації специфічні тільки для України - природні ресурси і географічне розташування, самодостатність нації - зумовлює те, що в Україні може бути тільки українська модель розвитку, не європейська, не американська чи російська, а лише - українська.

 

Розглянемо тепер більш детальніше питання про Те, ХТО і ЧОМУ ставиться неприхильно до національної ідеї? І взагалі, яке місце і роль національної ідеї на перехідному етапі, на етапі трансформації суспільства?

У розвитку цивілізації сформувалися дві крайнощі за ступенем втручання держави в економіку, який визначається, в першу чергу, формами власності. Цими крайнощами є, з одного боку, класичний (дикий) капіталізм (так званий - "вільний ринок"), а, з другого боку - державний соціялізм (централізоване планове господарство). Виявляється, що обом крайнощам стоїть на заваді явище нації і національної ідеї і обидві крайнощі - і більшовицька, і олігархічна - ставляться до неї неприхильно.

В межах геоекономіки, всієї країни в світі можна поділити на два полюси - розвинуті країни і країни периферії світового господарства. Розвинуті країни покращують рівень життя свого населення за рахунок підсилення експлуатації й перетворення країн периферії світового господарства в сировинні придатки та ринки збуту. Виходячи з цього, розвинуті країни зацікавлені, бо це їм вигідно, в політиці лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, вільній торгівлі, всілякій пропаганді вільного відкритого суспільства, експансії на периферію масової культури. Інтеграція ж в світовій економіці йде на відповідних щаблях розвитку технологій і ніколи слабкорозвинуті країни не можуть рівноправно інтегруватись із розвинутими. В слабкорозвинутих країнах вільного ринку, класичного капіталізму завжди "більше", ніж у розвинутих.

Для розвинутих країн характерна явна чи неявна. але чітко окреслена національна ідея, яка однозначно реалізується через національні інтереси, як то є в США, Японії, Німеччині тощо.

 

В розвинутих країнах вільний ринок, досконала конкуренція, це вже данина історії. В них сьогодні панують моделі змішаної економіки, свобода особистості, але підпорядкована суспільним інтересам, притаманним кожній окремій країні.

Класичний же капіталізм, особливо його модель Адама Сміта та Чиказької школи, яку нав'язали Україні міжнародні фінансові організації через умови співпраці з ними - це індивідуалізація, розпорошення суспільства, витравлення з людей таких рис, як солідарність та співчуття. Це розрив зв'язків між поколіннями і злочин проти Роду, життя одним днем - сьогоденням! "Навіщо мені кредитувати майбутнє, воно ж мене не фінансує?".

Вочевидь, порівняння цих ознак класичного капіталізму з тими ознаками, які несе в собі Нація і Національна ідея, свідчить про їх неспівпадіння і навіть багато в чому про протилежність одне Одному.

 

Національна ідея за своїм змістом, за своїм Сутом стверджує ідеологію розвинених країн. Отже, якщо Україна ставить завдання відступити від шляху до класичного капіталізму, повернути на шлях змішаної економіки - тобто в коло розвинутих держав, то їй потрібно в якості своєї ідеології, ідеї, яка згуртує націю на цьому шляху, обирати тільки національну ідею, бо вона єдина, що веде у простір розвинутих країн.

Як бачимо, політичні партії, діячі із крайньолівими (комуністи) і крайньоправими (регіони, Свобода) поглядами з однаковою затятістю, але різними методами і лозунгами, будуть боротися проти національної ідеї, бо саме національна ідея стоїть на перешкоді на шляху як до державного соціялізму (комунізму), так і до дикого олігархічного капіталізму.

Сьогоднішня влада зраджує українську національну ідею, реалізовує чужинську, а з нею і чужинські національні інтереси, - а не українські!

Вочевидь, що реформи починались під гаслами національної ідеї в частині розбудови держави, а не нації. Але, зразу ж, з тих пір, як стратегію реформ владна еліта віддала на відкуп іноземним радникам і консультантам, вони тут же почали працювати не на українські національні інтереси, а на інтереси своїх країн. Логічно, бо понад 15 років вони мешкають в Україні і їх діяльність повністю фінансується їхніми урядами - от що для декого значать національні інтереси!

Таким чином, було зраджено українську національну ідею в частині державотворення, яке розпочинається із досягнення економічної незалежності. Щодо розвитку нації (тобто проблеми добробуту народу, його культури, майбутнього), то ним так і не розпочали займатися.

В той же час, на перехідному етапі в суспільстві, ринкові механізми саморегуляції можуть стати ефективними лишень за наявності раціональної структури економіки, яку вони самі по собі в принципі не здатні створити. Раціональну структуру економіки можна створити лише через державне регулювання на засадах інтересів народу і держави, отже - на основі національної ідеї. Стосовно зовнішньої політики все залежить від національних інтересів на даному етапі розвитку нації. Отже,

 

ВИСНОВКИ

1. Національну ідею в Україні владна еліта зрадила повністю, як тільки Україна стала суверенною державою. Національна ідея дійсно "не спрацювала" не тому, що вона неактуальна, несвоєчасна і несучасна, а тому, що її відкинуто, надавши пріоритету чужинським національним інтересам на теренах України. Виконавцями є всі Ті, хто підтримав реформи заради самих реформ. Тобто - без мети, як шокову терапію.

2. Якщо ставити за мету зробити Україну рівноцінним партнером кола розвинених держав, щоби досягнути високого життєвого рівня українського народу, то єдиною ідеологією нових реформ нового курсу для України може бути тільки національна ідея - як основа згоди, єднання і цілеспрямованої діяльності суспільства в інтересах кожного її члена і майбутніх поколінь.

3. Національна ідея може бути реалізована тільки самостійно, тільки українськими націоналістами: фахівцями, політичними лідерами і лідерами країни - її справжніми патріотами.

4. Національна ідея може відіграти виключно важливу роль для ідеології на перехідному періоді, на етапі трансформації суспільства до моделі розвинених країн. В той же час вона стає на перешкоді як на шляху до державного соціалізму, так і на шляху до олігархічного капіталізму.

Тому прибічники цих крайнощів розвитку суспільства ставляться до неї в кращому випадку неприхильно, а в гіршому - відкидають її повністю.

Сергій Сливко-Старолад